{message}
{message}

Onze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de `Vinst B.V.`, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86169734, gevestigd te Loofaert 59, 5258SN Berlicum, hierna te noemen ‘Vinst B.V.’ en haar Opdrachtgever, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.

Vinst B.V. is een adviesbureau op het gebied van marketing & communicatie en sales voor het MKB.

Artikel 1    Uitvoering van de overeenkomst
1. Vinst B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Vinst B.V. vereist, heeft Vinst B.V. het recht werkzaamheden door derden te doen uitvoeren.
3. Vinst B.V. gaat uit van de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens. Wanneer deze (achteraf) niet juist blijken te zijn dan kan dit consequenties hebben voor o.a. de afgesproken prijs, het te leveren werk en de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond.

Artikel 2    Uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vinst B.V. zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 3    Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De kosten hiervan zullen geheel ten laste komen van de Opdrachtgever.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Artikel 4    Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5    Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst voor bepaalde duur niet tussen- tijds opzeggen.

Artikel 6    Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Vinst B.V. op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
-    de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit overeenkomst niet nakomt;
-    na het sluiten van de overeenkomst aan Vinst B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-    Vinst B.V. de Opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel is Vinst B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen zonder daarmee in gebreke te komen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan Vinst B.V. zich bij de uitvoering van de overeen- komst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Vinst B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7    Prijzen en honorarium
1. De door Vinst B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en andere variabelen, tenzij anders aangegeven.
2. Vinst B.V. ontvangt van de Opdrachtgever ter zake van de te verrichten werkzaamheden een vergoeding per uur of werkt tegen een vooraf vastgestelde prijs.
3. Wanneer Vinst B.V. werkt tegen een vooraf vastgestelde prijs dan kan
Vinst B.V. bepalen dat de verschuldigde som ineens vòòr aanvang van de uit te voeren werkzaamheden verschuldigd is. In dat geval zal pas met de werkzaamheden worden aangevangen wanneer deze betaling is ontvangen.
4. Wanneer Vinst B.V. voor de uit te voeren werkzaamheden een vergoeding per uur in rekening brengt dan zal Vinst B.V. maandelijks factureren. In geval van onenigheid over het aantal bestede en/ of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Vinst B.V. bindend.

Artikel 8    Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Vinst B.V. aangewezen bank- of girorekening.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdracht- gever in verzuim.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het totale nog openstaande bedrag.
5. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,- excl. BTW.

Artikel 9    Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Vinst B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 3000,--
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid van Vinst B.V..
4. Vinst B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daar- onder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
5. Vinst B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vinst B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Opdrachtgever vrijwaart Vinst B.V. tegen aanspraken van der- den die op enigerlei wijze samenhangen met deze overeenkomst.

Artikel 10  Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Vinst B.V. zijn toe
te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: ziekte, stakingen in andere bedrijven dan die van Vinst B.V., storingen in de telefooninstallaties, computerapparatuur, internetfaciliteiten, gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vinst B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vinst B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vinst B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Vinst B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.  het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever ge- houden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11  Toepasselijk recht
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.