{message}
{message}

Privacy agreement

Privacyverklaring Vinst B.V.

Vinst B.V., (gevestigd en kantoorhoudende te (5258SN) Berlicum aan de Loofaert 59, is een onderneming die onder andere gespecialiseerd is in online communicatie. (KvK-nummer: 86169734).

De onderneming vertegenwoordigd een aantal doelgebieden op het gebied van online-communicatie, te weten: social media marketing, het geven van trainingen, het digitaal adverteren, het houden van gedegen marktonderzoeken, het bouwen van websites en het schrijven van blogs, seo-teksten en andere digitaal gerelateerde teksten. Dit wordt verzorgd voor de MKB-ondernemers. Op alle genoemde onderdelen is deze privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten alsmede de leveranciersgegevens in beheer van Vinst worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel veilig en zorgvuldig bewaard.

Vinst B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving
Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- Verwerking in CRM-systeem o.a. t.b.v. de customerjourney;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en of samenwerkingen die Vinst aangaat. Dit zal gebeuren o.a. via e-mailmarketing en het nabellen van mailingen (middels interne opvolging of door inschakeling van een externe partij);
- Vinst B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens
van u (of uw bedrijf):

• Voor- en achternaam(klanten en medewerkers)
• Geslacht (klanten en medewerkers)
• Geboortedatum (medewerkers)
• Adresgegevens (klanten en medewerkers)
• Telefoonnummer (klanten en medewerkers)
• E-mailadres (klanten en medewerkers)
• Bedrijfsnaam (klanten, leveranciers)
• Contactpersoon (klanten, leveranciers)

Vinst B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Grondslag voor de verwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Daarom vragen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Vinst B.V. via email: info@Vinst.nl

Vinst B.V. beroept zich op de onderstaande grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens:
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de bedrijfsvoering van Vinst B.V. De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Wij bewaren persoonsgegevens in elk geval gedurende de looptijd van de samenwerking. Bij beëindiging van de samenwerking worden persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard. Gegevens die nodig zijn vanwege de belastingwet zullen minimaal zeven jaar bewaard worden.

Bijzondere persoonsgegevens
De website en diensten van Vinst B.V. hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Vinst B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Vinst B.V. zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@Vinst.nl zodat deze
informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens
Vinst B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding en worden bewaard op een beveiligde database. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Medewerkers hebben een andere inlog dan de directie;
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
• Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (wachtwoord en cijfercode) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte);
• Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via info@Vinst.nl

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Vinst B.V. sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Geheimhouding
Iedereen die werkzaam is binnen Vinst B.V. en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon.

Verwerkingsregister
Vinst B.V. houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
2. De verwerkingsdoeleinden;
3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen

Gebruik van Cookies
De website van Vinst B.V. maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”).
Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
• Functioneel
• Analytics
• Overige
• Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert
• Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
• Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk
voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
• Het optimaliseren van de website.

Overige/ onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde
partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser.
Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@Vinst.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vinst B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

Deze versie is van 1 november 2022. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na
publicatie.

Inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar info@Vinst.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto kunt u dan afschermen.

Vinst B.V. zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Vinst B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Vinst B.V. stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als Vinst B.V. de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Vinst B.V. u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien Vinst B.V. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Vinst B.V. u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@Vinst.nl bezwaar
maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Klachtrecht
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met De Martkwijzer te Berlicum of een bericht sturen aan info@Vinst.nl. De verantwoordelijke Functionaris Persoonsgegevens is dhr. Jur Linssen. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens.
U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben,
neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:
Vinst B.V.
Postadres:
Loofaert 59
5258SN Berlicum

E-mailadres: info@Vinst.nl
Website: www.Vinst.nl